Szukaj
Close this search box.

Polityka prywatności

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) HYBRYDYELEKTRYKI MARIA PIOTROWSKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowska 301/305, 03-842 Warszawa, posiadającą NIP: 1133026200 oraz REGON: 387975463, (dalej: HYBRYDYELEKTRYKI MARIA PIOTROWSKA) informuje, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez HYBRYDYELEKTRYKI MARIA PIOTROWSKA danych osobowych.

 

KIEDY HYBRYDYELEKTRYKI MARIA PIOTROWSKA PRZETWARZA DANE OSOBOWE

HYBRYDYELEKTRYKI MARIA PIOTROWSKA przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowska 301/305, 03-842 Warszawa, posiadającą NIP: 1133026200 oraz REGON: 387975463, telefon: +48 511 671 050, mail: hybrydyelektryki@gmail.com.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska nie został powołany inspektor danych osobowych. Nad prawidłową ochroną danych osobowych nadzór sprawuje firma HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W HYBRYDYELEKTRYKI MARIA PIOTROWSKA

HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy z HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 2. realizacji zawartej z HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);
 4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 5. wewnętrznych celów administracyjnych HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska.”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 1. księgowość HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska;
 2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ HYBRYDYELEKTRYKI MARIA PIOTROWSKA

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej z HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska;
 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska danych osobowych przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

 

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI MARKETINGOWYCH

Wyrażając zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, która znajduję się na stronie: „Formularz weryfikacyjny”, wyrażasz zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych drogą mailową, mające cel informacyjny i sprzedażowy. Oferty, będą wysyłane przez firmę HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska z siedzibą w Warszawie, posiadającą NIP: 1133026200 oraz REGON: 387975463 za pomocą platformy GetResponse.

 

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z HYBRYDYELEKTRYKI Maria Piotrowska.